Semalt, Google Analitika hasabyndan IP adresi aýyrmagyň näme üçin möhümdigini düşündirýär

“Google Analytics” hasaby gurlanda, sahypanyň web sahypalaryna girmegine bagly bolup biläýjek gödek maglumatlar bilen hapalanmaýandygyna göz ýetirmek möhümdir. Bu saparlarda özüňiz ýa-da işgärleriňiz bar bolsa, öz içine alyp biler. Şonuň üçin maglumatlaryň Google Analitik hasabynda görkezilmeginiň öňüni almak islemeýän ähli IP adreslerini aýyrmak möhümdir. Bu saparlaryň petiklenmegi, Admin menýusyna girmek we Filtrler opsiýasyny redaktirlemek arkaly amala aşyrylyp bilner.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Oliwer King, şol bir “Wi-Fi” ulanýan ähli kompýuterleriň birmeňzeş IP adresiniň bardygyny bellemelidiris we şonuň üçin bu maglumatlaryň Google Analitikde görkezilmegi talap edilmese, aýrylmalydygyny aýdýar. hasaby. IP adresi şu sahypa girmek arkaly kesgitläp bolýar: http://www.whatsmyip.org/; Blok edilmeli beýleki IP adresleriň hemmesini şol bir baglanyşyk arkaly kesgitläp bolýar. Eger baglanyşyk ýerlikli ulanylsa, netijeler IP adresi, öý eýesiniň adyny we ulanyjy agentini görkezýär. Bu baglanyşykdan toruňyzda başga maglumatlary alyp bolýar. Salgydan alyp boljak beýleki maglumatlar:

 • Port skaneri
 • HTTP gysyş
 • Traceroute
 • Ping
 • WHOIS we DNS
 • Web sahypasy
 • IP ýerleşişi
 • HTTP sözbaşylary

Eger Wi-Fi kesilmedik bolsa, şol bir baglanyşyk arkaly dürli IP adresleriň dörediljekdigini bellemelidiris. IP adresi, öýjükli diňleri Wi-Fi ulanmaýan bolsa internete girmek üçin ulanýan ykjam telefonlar we planşetler üçin hem alyp bolýar.

Google Analytics-den IP adresi nädip aýyrmaly?

 • Birinjisi, Google Analytics hasabyna girmek.
 • Google Analytics hasabyna gireniňizden soň, profili saýlamaly bolarsyňyz.
 • Profil saýlanylandan soň, Admin menýusyny saýlamaly bolarsyňyz.
 • Dolandyryş menýusynda Hasap opsiýasy boýunça Allhli Filtrler opsiýasy saýlanmalydyr.
 • Allhli süzgüçler menýusynyň aşagynda indiki ädim Filtr goşmak düwmesine basmakdyr.
 • Süzgüçiň ady berilmelidir. Süzgüjiň ady islendik saýlama ady bolup biler.
 • Süzgüç görnüşi öňden kesgitlenişi ýaly galmalydyr.
 • Süzgüç görnüşi "Deňdir IP adreslerinden + traffigi aýyryň" görkezmeli.
 • Aboveokarda agzalan baglanyşykdan alnan IP adresi giriziň.

Aboveokarda görkezilen prosedura ýerine ýetirilenden soň, öňki taryhy maglumatlar IP adresi bilen täsir eder. Şeýle-de bolsa, bu amal soňkusyna çenli dowam etdirilse, maglumatlar mundan beýläk girip bilmez. Bu, habar beriş maglumatlarynyň ýalan statistikalara sebäp bolýan gödek maglumatlara täsir etmejekdigine göz ýetirer. Islenilmeýän saparlar Google Analytics hasabyndan aýrylandan soň, web sahypasyny gowulandyrmak we has gowy marketing etmek üçin ulanyp boljak ygtybarly statistiki maglumatlar alynyp bilner.

mass gmail